Đất cùng mục đích sử dụng mới được hợp thửa phải không

Theo quy định tại Tiết 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT thì thửa đất được xác định có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tham khảo Tiết 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính, ông Nguyễn Trường Giang (Bình Thuận) nhận thấy quy định một thửa đất chỉ có một mục đích sử dụng. Trong khi đó, tại Tiết 2.4 Khoản 2 Điều 8 lại quy định một thửa đất có thể có nhiều mục đích sử dụng.
Vì thế, ông Giang thắc mắc liệu hai nội dung nêu trên có mâu thuẫn với nhau không? Nếu theo quy phạm bản đồ thì một thửa đất có nhiều mục đích sử dụng. Vậy nên, có thể hợp thửa từ các thửa đất có các mục đích sử dụng khác nhau hay không?
Việc hợp thửa đất phải bảo đảm nguyên tắc có cùng mục đích sử dụng theo quy
định của pháp luật về đất đai.
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:
Tiết 2.4 Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT nêu rõ: “Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích thì phải thể hiện các mục đích sử dụng đất đó” là quy định đối với các trường hợp cùng thửa đất nhưng người sử dụng đất đồng thời hoặc luân phiên cho các mục đích khác nhau (ví dụ như vừa trồng lúa nước vừa nuôi cá, thửa đất xen canh, gối vụ các loại cây trồng khác nhau…).
Nội dung này không mâu thuẫn với quy định tại Tiết 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT.
Theo quy định tại Tiết 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT thì thửa đất được xác định có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.
Vì vậy, việc hợp thửa đất phải bảo đảm nguyên tắc có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.
(

Cùng Danh Mục:

Liên Hệ Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *